Ekologija i ekofeminizam: nova politička odgovornost

Polazna premisa konferencije jeste da ekofeminizam i dalje ukazuje na neke od osnovnih problema sa kojima se suočava naša civilizacija uprkost raspravama koje se danas vode u vezi sa aktuelnošću ekofeminističkog pokreta s obzirom da su neka od  osnovnih pitanja kojima se bavi prešla u mainstream ekologiju i uprkos tome što nije dovoljno vrednovan od strane feminističkih teoretičarki trećeg talasa.

Cilj konferencije, koja je prva na ovu temu u našoj sredini,  jeste da okupi naučnike/ce iz različitih disciplina (sociologije, filozofije, ekologije, antropologije, politikologije i dr.), kako bi zajednički razmotrili različite perspektive odnosa društva, ekologije i feminističke teorije, te ključne probleme ove teme u budućnosti, posebno u Srbiji i regionu.

Zvaničan jezik konferencije je engleski.

Organizatori:

Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade

Center for Gender and Politics, University of Belgrade, Faculty of Political Sciences

Organizacioni odbor konferencije:
Dr Petar Bojanić, viši naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd
Dr Daša Duhaček, vanredni profesor, Centar za studije roda i politike, FPN, Beograd
Dr Dragana Popović, redovni profesor, Katedra za biofiziku, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu i Centar za ženske studije, Beograd
Dr Rada Drezgić, naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd
Mr Jelena Vasiljević, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd

 

Program konferencije