Mihailo Marković (1923–2010)

Rođen u Beogradu 24. februara 1923. godine. Gimnaziju (Drugu beogradsku) završio 1941. godine. Učestvovao u Drugom svetskom ratu na strani partizana; iz rata je izašao s činom kapetana JNA.
Posle rata završio studije filozofije na Filozofskom fakultetu Beogradskog Univerziteta 1950. godine. Izabran za asistenta 1951, a za predavača 1953. godine. Godine 1955. odbranio je doktorat u Beogradu (tema: Formalizam u savremenoj logici), a 1956. i na Univerzitetu u Londonu (tema: Pojam logike).
Za docenta na Filozofskom fakultetu u Beogradu je izabran 1956, za vanrednog profesora 1958, a za redovnog 1963. godine. Iste godine izabran je za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, a 1983 za redovnog člana.
Boravio je dve godine na specijalizaciji na Londonskom univerzitetu (1953–1954 i 1955–1956). Stipendiju Fordove fondacije je dobio 1961. za jednogodišnji boravak u SAD, a 1976. je proveo u Međunarodnom naučnom centru „Vudro Vilson“ u Vašingtonu. Držao je predavanja na brojnim univerzitetima u zemlji i svetu.
Bio je predsednik Jugoslovenskog udruženja za filozofiju, dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu, upravnik Instituta za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, član Organizacionog komiteta Korčulanske ljetne škole, član Saveta časopisa Praxis.
U penziju je otišao 1986, u šezdeset i trećoj godini. Počasni doktorat nauka dobio na Univerzitetu u Lundu (Švedska). Bio je kopredsednik Međunarodne humanističke i etičke unije, potpredsednik Međunarodne unije za istraživanje budućnosti, bio je član Međunarodnog filozofskog instituta u Parizu, te glavni urednik časopisa Praxis International.
Bio je potpredsednik i glavni ideolog Socijalističke partije Srbije od 1990. do 1992. godine. Od priznanja je dobio Sedmojulsku nagradu SR Srbije 1962. (za delo Dijalektička teorija značenja), Oktobarsku nagradu Beograda 1989, Medalju za hrabrost, Orden zasluga za narod 3. reda, Orden bratstva i jedinstva 2, reda i Orden rada 3. reda.
Umro 7. februara 2010. u Beogradu.

Knjige:
—Revizija filozofskih osnova marksizma u Sovjetskom Savezu, 1952
—Formalizam u savremenoj logici, 1957
—Marksizam, dogmatizam i skepticizam,1958
—Dijalektička teorija značenja, 1961
—Osnovi marksističkog pogleda na svet, 1966
—Humanizam i dijalektika, 1968
—Preispitivanja, 1972
—Dialektik der Praxis, 1968
—From Affluence to Praxis, 1974
—The Contemprorary Marx, 1974
—Self-Managing Socialism (vol. I, II, sa Brankom Horvatom, Rudi Supekom), 1975
—Praxis, Yugoslav Philosophy of Social Sciences, 1979
—Filozofski osnovi nauke, 1981
—Democratic Socialism. Theory and Practice, 1982
—Izabrana dela (8 tomova), 1994
—Sloboda i praksa, 1997
—Društvena misao na granici milenijuma, 1999
—Filozofski susreti, 2003
—Juriš na nebo : sećanja. Knj. 1, 2008
—Juriš na nebo : sećanja. Knj. 2, 2009
—Novovekovni srpski mislioci, 2009
—Srbija u krizi, 2010