Filip Balunović: Kritika teorija modernizacije: o strukturalnoj nemogućnosti ekonomskog razvitka periferije

Kritika teorija modernizacije: o strukturalnoj nemogućnosti ekonomskog razvitka periferije
Studija slučaja: Srbija

Izlaganje će biti jedna vrsta predstavljanja master teze predavača koju je objavila nemačka izdavačka kuća Lambert 2013. godine, pod naslovom Srbija na evropskoj periferiji: Zamagljena stvarnost postsocijalizma. 

Tema koju ovaj rad obrađuje tiče se odnosa teorija modernizacija i teorije zavisnosti; autor pokušava da ukaže na empirijsku i teorijsku nedoslednost teorija modernizacije, primenjenih na one države koje se popularno nazivaju „zemljama u razvoju“. Teoriju zavisnosti, odnosno teoriju svetskog sistema, autor je pokušao da premesti u kontekst Evrope, deleći  i sam ovaj kontinent (koji se u originalnoj teoriji svetskog sistema  uzima kao centar u odnosu na svetsku periferiju), na centar i periferiju. 

U toj podeli postsocijalistički istok predstavljen je kao periferija u odnosu na evropske države centra. Na primeru Srbije, autor pokušava da dokaže tezu da bez rekonstrukcije odnosa između centra i periferije, prema kojem je periferija večito „zaglavljena“ u onome što autor naziva „perifernom zamkom“, nema (ekonomskog) napretka periferije.

Pitajući kako to da uprkos očiglednom i empirijski potvrđenom fenomenu, u perifernim državama i dalje postoje tendencije ka intenziviranju, umesto ka rekonstrukciji odnosa eksploatacije, autor će predstaviti i deo studije u kom se bavi „kompradorskim elitama“, za koje tvrdi da jedine imaju interesa u održavanju odnosa zavisnosti. Nudeći odgovor na pitanje da li je izlazak iz „periferne zamke“ utopija kojoj manjka istorijskih uslova da bude ostvarena, autor nudi alternativu oličenu u predlogu teoretičara zavisnosti Samira Amina koji predlaže ujedinjenje periferije kao preduslov za napuštanje odnosa zavisnosti u odnosu na centar. Na kraju, izlaganje će primeniti Aminovu ideju na postjugoslovenski prostor, te pokušati da ukaže na interes političko-ekonomske elite koja drži pomenuti region podeljenim, zarad održanja privilegovanog položaja koji u bilo kom drugom kontekstu ne bi mogao da bude ostvaren.

Filip Balunović (26) je politikolog iz Beograda. Osnovne studije završio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a master studije iz oblasti međunarodnih odnosa i evropskih studija na Evropskom institutu u Nici, studirajući pritom i na Univerzitetu Bilgi u Istanbulu i u Berlinu. Nakon toga stažirao je u instituciji Stiftung Wissenschaft und Politik, u kancelariji u Briselu u periodu od januara do marta 2014. Uređuje i vodi blog „Levo smetalo“, a bavi se političkom analizom i piše za nekoliko regionalnih portala.