Filip Ivanović Sokratova smrt i demokratija

Predavanje će se fokusirati na suđenje Sokratu, optuženom za kvarenje omladine i nepoštovanje bogova pred atinskim sudom, kako je to opisano u Platonovoj Odbrani Sokratovoj, razjašnjavajući pitanje da li je Sokrat u stvari pobornik ili protivnik demokratskog uređenja države. Ta dilema proizlazi iz naočigled suprotstavljenih postupaka Sokrata, koji odbija učešće u političkom odlučivanju, ali ostaje u Atini do kraja života i prihvata osudu porote, te koji insistira na individualnom moralnom integritetu, ali provodi život u konstantnoj težnji ka poboljšanju zajednice. Konačno, ključno pitanje na koje će predavanje pokušati da odgovori je da li je Sokrat bio „istinskiji“ demokrata od svojih demokratskih sugrađana, tužioca, porotnika i sudija.

Filip Ivanović rođen je 1986. godine u Podgorici. Diplomirao je i magistrirao na Odsjeku za filozofiju Univerziteta u Bolonji, a doktorirao na Odsjeku za filozofiju i religijske studije Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju u Trondhajmu. Radio je kao istraživač i predavač na Van Lir Institutu u Jerusalimu i Univerzitetu u Levenu, a usavršavao se na Univerzitetu u Orhusu i Norveškom institutu u Atini. Osnivač je i direktor Centra za helenske studije, sa sjedištem u Podgorici. Autor je knjiga Desiring the Beautiful: The Erotic-Aesthetic Dimension of Deification in Dionysius the Areopagite and Maximus the Confessor(Washington, DC: Catholic University of America Press, 2019) i Symbol and Icon: Dionysius the Areopagite and Iconoclastic Crisis (Eugene, OR: Pickwick, 2010), kao i većeg broja radova u naučnim časopisima i zbornicima.