Filozofija i društvo, Godište 29, Sveska 4 (2018)

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je objavljen novi broj časopisa Filozofija i društvo (XXIX/4). Broj ima dve posebne tematske jedinice – „Prošireni duh i proširena kognicija“ i „Seminar o knjizi Luiđija Karantija Kant’s Political Legacy: Human Rights, Peace, Progress“. Novi broj takođe sadrži članke o Hajdegeru, Fukou, Celanu, Hegelu, skorašnjim društvenim protestima u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, kao i prikaze recentno objavljenih knjiga iz polja filozofije i društvene teorije.

Kompletan sadržaj broja je dostupan na internet stranici časopisa Filozofija i društvo:

http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid

Filozofija i društvo je recenzirani akademski časopis otvorenog pristupa, osnovan 1987. godine i izdavan četiri puta godišnje. Časopis su osnovali pripadnici Beogradske „Praxis grupe“. Časopis nastoji da obuhvati i predstavi ključne tendencije u savremenoj teoriji i, istovremeno, da podstakne istraživanje u oblastima humanistike i društvenih nauka. Časopis Filozofija i društvo je oduvek primao priloge vodećih međunarodnih intelektualaca: od prvog broja, sa člancima R. Berstina i A. Velmera, do najskorašnjijih godišta sa prilozima H. Brunkhorsta, Dž. Batler, P. Kobena, M. Ferarisa, O. Hefea, Ž.L. Mariona, T. Skenlona, H.B. Šmida, K.R. Vestfala, D. Zahavija i drugih renomiranih filozofa.

Članci iz Filozofije i društva su indeksirani u: Web of Science (ESCI), Scopus, ERIH PLUS, Philosopher’s Index, EBSCO, PhilPapers, ResearchGate, Genamics JournalSeek, Google Scholar, J-Gate, ProQuest, ReadCube, Europeana Collections, Journal Index, Baidu Scholar.