Filozofija i društvo IX-X, 1996.

INDIVIDUALNI I KOLEKTIVNI INDENTITET U POSTKOMUNIZMU

[Božidar Jakšić]: Petogodišnji projekat Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
PDF
Individualni i kolektivni identitet u postkomunizmu. (Filozofske, antropološke i socijalno–teorijske pretpostavke razumevanja društvenih promena, str. 11–21.
PDF
Individual and collective identity in post-communism
PDF

I TEMATSKA GRUPAOpšti koncepti, kategorijalni aparat, teorijski pristupi

Marinko Lolić: Načelo identiteta u Hegelovoj filozofiji jezika, str. 25–30.
PDF

Đorđe Pavićević: Komunitarno–liberalni spor u savremenoj filozofij, str. 31–42.
PDF

Mile Savić: Praxis filozofija između kritike i raspada jugoslovenskog društva, str. 43–52.
PDF

Michal Sladeček: Analiza socijalne funkcije diskursa: mitski element kolektivnog identiteta, str. 53–61.
PDF

Milorad Stupar: Pojmovno određenje političkog identiteta, str. 63–74.
PDF

II TEMATSKA GRUPA – Ideologija i kulturni obrasci

Dušan Bošković: Umetnost i društvo: sporovi u jugoslovenskoj misli, str. 77–83.
PDF

Božidar Jakšić: Društveni angažman intelektualca u procesu raspada Jugoslavije, str. 85–110.
PDF

Nebojša Mandić: Promena političkog diskursa u postkomunizmu, str. 111–117.
PDF

Zoran Obrenović: Proces razgradnje identiteta real–socijalističkih društava: kritika i kriza, str. 119–126.
PDF

Nebojša Popov: Personalizam i kolektivizam u jugoslovenskoj filozofskoj i sociološkoj misli (1960–1975) , str.127–133.
PDF

Milan Subotić: „Ruska ideja“ u kontekstu krize postkomunističkog identiteta, str.135–144.
PDF

III TEMATSKA GRUPADruštvena struktura i socijalno–ekonomska stvarnost

Jelena Đurić: Promene vrednosti i društvene promene s osvrtom na promene jugoslovenskog društva, str.147–156.
PDF

Zagorka Golubović: Socijalno–ekonomska kriza kao determinanta raspada Jugoslavije i problemi ličnog i kolektivnog identiteta, str.157–178
PDF

Dragoljub Mićunović: Modeli reformi u bivšim socijalističkim državama, str. 179–183.
PDF

Mirjana Radojičić: Politička kultura kao faktor razumevanja društvenih promena (na primeru raspada Jugoslavije) , str. 185–192.
PDF

Ivana Spasić: Svakodnevni život u Srbiji devedesetih: postojanost i promene , str.193–202.
PDF

Svetozar Stojanović: Specifičnosti socio–ekonomske post–komunističke strukture, str. 203–212.
PDF

IV TEMATSKA GRUPAPolitički projekti, pravne i kulturološke pretpostavke

Kosta Čavoški: Stranački i parlamentarni sistem i problem ličnog i kolektivnog identiteta, str. 215–222
PDF

Rada Drezgić: (Pro)creating the Nation: The Politics od Reproduction in Post–Communist Serbia, str. 223–230.
PDF

Zoran Đinđić: Demokratija i autoritarni sistem, str. 231–237.
PDF

Stjepan Gredelj: Modernizacija i modernost, str. 239–252.
PDF

Vojislav Koštunica: Postkomunizam i problem demokratije, str.  253–263.
PDF

Vesna Pešić: Problem  konstituisanja država na prostoru bivše Jugoslavije: etnički redukcionizam u srpskoj nacionalnoj politici, str.  265–274.
PDF

PRIPRAVNICI STIPENDISTI

Časlav D. Koprivica: Čemu još „Srednja Evropa“? – pokušaj prevaspitavanja u svijetlu okončanja ideološke podvojenosti Evrope, str. 277–284.
PDF

Aleksandar Nikitović: Savremena recepcija vizantijske filosofsko–teološke tradicije – problem ličnosti i zajednice, str. 285–294.
PDF

Mašan Bogdanovski: Komunitarističko shvatanje ličnog identiteta, str. 295–303.
PDF

Goran Jakovljević: Pojam individuuma u Aristotelovoj Metafizici, str. 305–310.
PDF

Sofija Mojsić: Kierkegaard – naš savremenik. Problemi formiranja identiteta modernog čoveka,  str. 311–316.
PDF

STUDIJE I ČLANCI

Zagorka Golubović: The Implications of the Conflict in Ex–Yugoslavia for the European Security, str. 319–333
PDF

Aleksandar Pavković: Kako izgrađivati nadnacionalni identitet Evropljana?, str. 335–350.
PDF

Milan Subotić: Čaadajev o mestu i ulozi Rusije u svetskoj istoriji, str. 351–376.
PDF

Sofija Mojsić: Dijalektika „estetske egzistencije“ Sörena Kierkegaarda, str. 377–396.
PDF

OSVRTI  I  PRIKAZI

Miladin Životić: Mile Savić: Izazov marginalnog. Dometi kritike logocentrizma u sporu Moderna–Postmoderna. Institut zafilozofiju i društvenu teoriju / „Filip Višnjić“, Beograd 1996,str. 291., str. 399–403.
PDF

Radmila Šajković: Mile Savić: Izazov marginalnog. Dometi kritike logocentrizma u sporu Moderna – Postmoderna. Institutza filozofiju i društvenu teoriju / „Filip Višnjić“, Beograd,1996, str. 291., str. 405–410.
PDF

Aljoša Mimica: Ivana Spasić, Značenje susreta: Gofmanova sociologija interakcije. Institut za filozofiju i društvenu teoriju/ „Filip Višnjić“, Beograd 1996, str.196., str.411–414.
PDF

Bora Kuzmanović: Ivana Spasić, Značenje susreta: Gofmanova sociologija interakcije. Institut za filozofiju i sociologiju /„Filip Višnjić“, Beograd 1996, str. 196., str. 415–417.
PDF

Jelena Đurić: Nacionalni konflikti i usvajanje tolerancije, str. 419–426.
PDF

IZ RADA INSTITUTA

Nebojša Mandić: Naučna tribina i rasprave o projektu. Naučna tribina Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u 1996. godini , str. 429–432.
PDF