Gazela Pudar Draško: Sport, kriminal i pridruživanje: međusobna percepcija zapadnog Balkana i EU

Izlaganje predstavlja rezultate komparativne analize recipročnih percepcija Evropske unije i zemalja zapadnog Balkana u diskursu masovnih medija Austrije, Slovenije, BiH i Srbije.

Analiziran je sadržaj tri vodeća štampana medija tokom 2009. godine u pomenutim državama. Rezultati pokazuju da je nivo pažnje koji se posvećuje evropskim pitanjima u Bosni i Hercegovini i Srbiji znatno veći od pažnje usmerene ka ovom regionu u Sloveniji i Austriji.

Analiza je težila utvrđivanju očekivanja potencijalnih novih država članica (BiH, Srbija) u pogledu budućeg članstva u EU, kao i prepoznavanju načina na koji zemlje vide sebe u odnosu na transnacionalnu Evropsku uniju.

Drugi cilj je bio da se identifikuju percipirane sličnosti i razlike između EU i zemalja zapadnog Balkana u okviru država članica EU (Austrija, Slovenija), te da se skicira kakvi potencijalni konflikti mogu nastati tokom procesa evropskih integracija u regionu zapadnog Balkana usled slike koja postoji u javnosti zemalja EU.

Gazela Pudar Draško je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2005. Na istom fakultetu je i magistrirala 2008. i prijavila doktorsku disertaciju pod nazivom „Stavovi društveno-politički uticajnih intelektualaca o nacionalnom u Srbiji nakon 2000. godine“.

Bila je angažovana kao konsultant/istraživač na brojnim projektima pri Savetu Evrope, UNHCR-u, UNDP-u, Grupi za razvojnu inicijativu SeConS, Centru za etiku, pravo i primenjenu politiku i Evropskom omladinskom centru.

Radi kao istraživač saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Polja interesovanja u oblasti sociologije su nacionalizam, intelektualci, mladi, socijalna uključenost i pitanja životne sredine. Takođe, radi u domenu omladinske politike i istraživanja politika životne sredine.