Godišnji ciklus predavanja

Godišnji seminari Instituta za filozofiju i društvenu teoriju predstavljaju cikluse događaja posvećenih centralnim problemima društvene teorije, sa posebnim naglaskom na pojam angažmana i njegovom međuprožimanju sa drugim ključnim fenomenima, poput kritike, nasilja, dominacije i slobode. U okviru Godišnjh seminara u Institutu gostuju renomirani svetski teoretičari.

Horizonti slobode

Ispitujemo intrinsičnu vezu između slobode i angažmana da bismo proširili pojmovna i politička obzorja slobode kao centralnog načela kojim se rukovodi delovanje u demokratskoj politici, i da bismo pokrenuli intenzivniji dijalog među antagonističkim tradicijama promišljanja slobode, suočeni s urgentnim izazovima i pretnjama slobodi i demokratiji.

Horizonti angažmana

Polazeći od definicije angažovanosti kao društvene prakse u čijoj je osnovi refleksija o vrednostima, normama i pravilima sopstvene društvene stvarnosti, ciklus predavanja posvećujemo horizontima, projekcijama i predstavama (ne)željene stvarnosti ka kojima se angažovanost usmerava. Ako su horizonti nešto što još nije ostvareno, a čemu se teži, da li onda angažman podrazumeva koherentnu, obuhvatnu i – naposletku dostižnu/dokučivu – viziju poželjne budućnosti?

Angažman i dominacija

Dok se angažman često poistovećuje sa građanskim aktivizmom ili političkim protestima, dominacija neretko postaje sinonim za ugnjetavanje, eksploataciju ili postojanje društvenih nejednakosti. Međutim, koncepcija dominacije ima jednak potencijal kao i ,,angažman” za premošćavanje različitih nivoa apstrakcije i podsticanje holističke refleksije o društvenoj stvarnosti.

Nasilje i kritika

Da li je moguće zalagati se za potpuno odsustvo nasilja, ili je realnije pomiriti se s neophodnošću njegovog prisustva? Kako se kritički odnositi prema onim obilcima institucionalnog nasilja koji nas istovremeno štite i potencijalno nam ukidaju slobodu? Godišnji seminar „Nasilje i kritika“ nastoji da ispita kakva nam je kritika nasilja neophodna u današnjem vremenu koje svojim angažmanom želimo da oblikujemo.