GRUPE

GRUPA ZA STUDIJE ANGAŽOVANOSTI

Grupa za studije angažovanosti je istraživačka jedinica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, koja objedinjuje teorijsko-istraživačke, empirijsko-istraživačke i konsultativne aktivnosti, koje ostvaruje zajednica filozofa, sociologa, antropologa, politikologa, istoričara i dr. Postavljajući kao svoj cilj aktivno preispitivanje problema angažovanosti, grupa se oslanja na viziju i ideje koje su inspirisale i samo utemeljenje Instituta za filozofiju i društvenu teoriju 1992. godine.

Grupa je otvorena za širenje mreže saradnika zainteresovanih za srodna pitanja i aktivnu saradnju sa naučno-istraživačkim organizacijama, javnim ustanovama, aktivističkim grupama i medijima, radi svestranog kritičkog ispitivanja postojećih društvenih praksi i osmišljavanja alternativnih javnih politika.

Vizija grupe je naučna zajednica koja će podsticati javni angažman i kritičko mišljenje, aktivno raditi na širenju opsega javnih rasprava, i zalagati se za sistematsko obrazovanje edukaciju o istoriji, dilemama i oblicima emancipatornih praksi i učešća u društvenom životu.

Više

GRUPA ZA PRAKTIČNU FILOZOFIJU I SOCIJALNU ONTOLOGIJU

Grupa za praktičnu filozofiju i socijalnu ontologiju je istraživačka jedinica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Grupa objedinjuje pre svega teorijsko-istraživačke aktivnosti, koje ostvaruje grupa filozofa, sociologa, antropologa, politikologa, istoričara i drugih. Kao svoj cilj, Grupa postavlja istraživanje relevantnih i aktuelnih tema iz polja praktične filozofije i socijalne ontologije.

Grupa je otvorena za širenje mreže saradnika zainteresovanih za srodna pitanja i aktivnu saradnju sa naučno-istraživačkim organizacijama, javnim ustanovama, aktivističkim grupama i medijima, zarad svestranog kritičkog promišljanja oblasti praktične filozofije i socijalne ontologije.

Više