Guillaume Sibertin-Blanc: Minorni slučajevi: program – bilans na temu politike

Ovo predavanje se može shvatiti kao pokušaj da se konceptualizuje izazov koji se sastoji u tome da „narod nedostaje“ („le peuple manque“). U tome će od pomoći biti različite teorijske inspiracije: predstavnici marksizama i postmarksizama, struje kritičke sociologije, postkolonijalne studije itd. Reč je o genealogiji, topici i simptomatologiji političkih subjektivacija koje su kompleksnije od dominantnih figura prošlog veka (Narod, Nacija, Proletarijat, Treći Svet itd.). Postajanje minornim subjektom je — lakanovski rečeno: — rupa, praznina i simptom, dakle nešto što prevazilazi već date okvire.

Guillaume Sibertin-Blanc predaje savremenu filozofiju (Université Toulouse le Mirail) i programski direktor je na Collège International de Philosophie. Glavna polja njegovog interesovanja su vezana za savremenu političku filozofiju i postmarksizam, zatim za odnos između filozofije, humanih nauka i psihoanalize nakon Drugog svetskog rata. Objavio je više knjiga, između ostalog priručnik za političku filozofiju (Philosophie politique XIXe-XXe siècle, Presses Universitaires de France, 2008), dva dela o političkoj teoriji Deleza i Gatarija (Deleuze et l’Anti-oedipe: la production du désir, Presses Universitaires de France, 2010; Politique et Etatchez Deleuze et Guattari : essai sur le matérialisme historico-machinique, Presses Universitaires de France, 2013). Trenutno priprema četiri knjige za štampu.