Hajrija Mujović Zornić: Pristup medicinskog prava osnovnim pitanjima biomedicine i bioetike – Primer Srbije

Ljudsko zdravlje, prava i vrednosti u vezi sa tim  predstavljaju oblast proučavanja i praktičnog delovanja koju obuhvata disciplina medicinskog prava. U današnje vreme ona doživlja veliki razvoj i gotovo da je nemoguće na jedan humani i delotvoran način odgovoriti na narasla i često kontroverzna pitanja medicinske prakse, ako se istovremeno ne razmotre i propisi i stavovi pravne prakse u vezi sa tim. Predavanje ima za cilj da otvori raspravu o značaju i neophodnosti poštovanja ljudskih prava u domenu zdravlja, o nastojanju da se prihvate savremeni standardi po raznim biomedicinskim pitanjima, koja su se pokazala da mogu biti sporna. Glavne  teze ovog predavanja su: 1) medicinsko pravo – osnov za etička i pravna pitanja u oblasti biomedicine; 2) prožimanje etičkih i pravnih pitanja; 3) zakonodavstvo i implementacija medjunarodnih i regionalnih dokumenata; 4) neka sporna pitanja teorije i prakse medicinskog prava sa osvrtom na Srbiju. 

Hajrija Mujović Zornić doktor je pravnih nauka i kontinuirano se bavi  istraživačkim temama iz oblasti medicinskog prava u čemu je postigla posebna znanja i odbranila doktorsku disertaciju – Odgovornost zbog neželjenog rodjenja deteta (wrongful birth) i nesrećnog života (wrongfull life) . Viša je naučna saradnica Instituta društvenih nauka u Beogradu, i profesor po pozivu na više pravnih fakulteta. Autor je dve monografije, sa prilozimau više domaćih i medjunarodnih zbornika, kao i većeg broja kraćih radova. Jedan je od osnivača i generalni sekretar Udruženja za medicinsko pravo Srbije. Ativna je i u radu Svetskog udruženja za medicinsko pravo (WAML) sa nekoliko prezentacija na kongresima i publikovanjem u časopisu. U novom istraživačkom periodu rukovodi jednim projektom (Ljudska prava i vrednosti u biomedicini – Demokratizacija odlučivanja u zdravstvu i implementacija) i jednim potprojektom (Medicinsko-pravni i drugi društveni aspekti na polju retkih bolesti – ljudska prava, politika i praksa). Upravnica je Centra za pravna istraživanja IDN.