Igor Cvejić i Olga Nikolić Angažman i zajednička perspektiva

Cilj ovog predavanja je da se objasni šta je zajednička perspektiva, kako se ona formira i zašto je od značaja za angažman. Pitanje koje se postavlja je da li je, i na koji način, angažman koji neko (ili neka grupa) vrši pred (ili sa) nekim drugim (ili nekom drugom grupom koja na angažman odgovara, tako što se priključuje ili ga nastavlja) neko zajedničko delovanje (sa drugim) i kakvu ulogu drugi igra u tom angažmanu. U ovom predavanju prvo ćemo predstaviti fenomenološko shvatanje pojma perspektive kao i različite tipove deljenja perspektiva (habitualno, evaluativno i kognitivno). U nastavku ćemo predstaviti osnovne ideje socijalne ontologije o načinima na koje možemo da objasnimo zajedničko delovanje (kao koordinirane deljene intencije, „mi-načine“ ili putem pluralnog subjekta) da bismo prešli na objašnjenje mogućnosti pluralnog delovanja preko zajedničke evaluativne perspektive. U trećem delu predavanja ćemo kombinujući pojmove zajedničke evaluativne perspektive i angažovane perspektive objasniti specifičan status angažmana u pogledu ovog pitanja. U završnom delu biće opisana dinamika slaganja i neslaganja individualne i kolektivne perspektive u procesu formiranja zajedničke perspektive kroz komunikaciju.

Igor Cvejić je naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Doktorsku disertaciju na temu Kantove teorije osećaja odbranio je na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. U oblasti njegovog interesovanja spadaju filozofija emocija, Kant, estetika, filozofija angažmana i kolektivna intencionalnost.

Olga Nikolić je istraživačica pripravnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju i studentkinja doktorskih studija na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Master rad na temu Huserlove teorije smisla odbranila je na Institutu za filozofiju, KU Leuven. U oblasti njenog interesovanja spadaju fenomenologija, filozofija nauke, društvena i politička filozofija i studije angažmana.