Igor Cvejić: Niče: tragedija i teleologija

Autor će pokušati da izvrši određenu komparaciju Ničeovih razmatranja iz nacrta za njegovu planiranu doktorsku disertacije pod naslovom Teleologija posle Kanta i njegove prve knjige Rođenje tragedije iz duha muzike. Potreba da se ova dva dela povežu se može opravdati i time što se u Disertaciji teleologija označava „estetskim proizvodom“ i što je u prvom nacrtu Rođenja tragedije naslov prvog poglavlja „Teleologija tragedije za stare Helene“. Prateći ovu vezu, autor će se nadovezati na Ničeov otklon od klasične nemačke estetike, koja je u izvesnom smislu, bar kao nauka, i nastala kao određeni dodatak Volfovoj racionalnoj teleologiji, odnosno kao razmatranje opažanja/osećanja (božijeg) savršenstva u svetu.

Igor Cvejić je istraživač pripravnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, i doktorand na katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Diplomirao je filozofiju sa tezom „Uloga osećanja u Kantovoj filozofiju“. Glavne oblasti interesovanja su mu teorija emocija, Kantova i Ničeova filozofija, filozofija svesti i nemački idealizam.