Irena Fiket: Aktivno građanstvo u deliberativnoj demokratiji: obećanja teorijskog modela i njegova praktična ograničenja

Od mnoštva problema koji se manifestuju pri praktičnoj primeni deliberativnog modela demokratije u praksi društvenog života, u ovom izlaganju fokus će biti na tenziji između dve ključne karakteristike deliberativnog građanstva: tolerantnosti i aktivizma.

Kroz diskusiju o tipu građanstva neophodnom za kvalitetno funkcionisanje i ostvarenje demokratije, jasnije će se definisati ideal deliberativnog građanstva u suprotnosti sa viđenjem idealnog građanstva iz racionalističke demokratske perspektive.Teorijski deo izlaganja biće dopunjen analizom empirijskih podataka koji će pre svega omogućiti da se bolje razume praktična manifestacija deliberativne tolerantnosti i razlozi zbog kojih deliberativna tolerantnost može (ali i ne mora) biti viđena kao prepreka društvenom aktivizmu.

Irena Fiket je doktorirala na Fakultetu političkih nauka i sociologije Univerziteta u Rimu (La Sapienza), a kao postdoktorandkinja je boravila na univerzitetima u Firenzi, Sjeni, Bolonji i Oslu. Njene istraživačke teme obuhvataju građansku participaciju, demokratske inovacije, deliberativnu demokratiju, evropski identitet, evropsku javnu sferu, visoko obrazovanje unutar evropskog prostora i Zapadni Balkan, a radovi su joj objavljivani u izdanjima Oxford University Press, Barbara Budrich Publishers i časopisima European Union Politics, Italian Political Science Review, Javnost—The Public, Transitions Review, Stato e Mercato itd. Do sada je objavila preko 10 radova u recenziranim međunarodnim časopisima i/ili knjigama i učestvovala u preko 15 međunarodnih konferencija. Jedan je od osnivača i članica Stalne grupe za demokratske inovacije pri Evropskom konzorcijumu za politička istraživanja (ECPR). Iako radi kao stariji istraživač na fakultetu u Sjeni (gde ima afiliaciju), trenutno živi u Beogradu.