Sanja Srećković: Isečak filozofiranja o muzici: od umetničke igre tonova do muzičke igre emocija

Izlaganje će se usredsrediti na poređenje filozofskog pristupa muzičkoj umetnosti u delu Eduarda Hanslika kao začetnika estetike muzike, s jedne strane, i u radovima najuticajnijih današnjih analitičkih estetičara, s druge. Namera je da se isprati razvoj shvatanja muzike u filozofskoj literaturi od Hanslikovog i Vagnerovog vremena do danas, uz osvrt na razvoj i tokove u samoj muzičkoj praksi.

Glavna teza je da su Hanslikova zapažanja i danas aktuelna i potrebna, i da postoje teorijski i praktični razlozi za njihovo ponovno razmatranje. Teorijski, jer same njegove tvrdnje nisu ispravno shvaćene u kasnijim interpretacijama njegovog dela, tako da ih treba istaći u njihovom pravom značenju, jer se danas i komponovanje i recepcija muzike praktikuju najvećim delom na način za koji je Hanslik dokazivao da je neadekvatan i da zanemaruje umetnički aspekt muzike. Namera izlaganja je da još jednom skrene pažnju na Hanslikove uvide, a uz to i da ih dovede u vezu sa današnjom muzičkom praksom.

Sanja Srećković (1987) upisala je 2006. godine filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i diplomirala 2011. godine. Master studije upisala je 2012. godine, takođe na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Master tezu pod nazivom „Hanslikov formalizam i njegovi najuticajniji savremeni kritičari“ odbranila je 2014. godine, a teza je objavljena u časopisu Belgrade Philosophical Annual. Doktorske studije upisala je 2014. na istom smeru.
Fokus trenutnog istraživanja je na filozofiji i estetici muzike. U periodu 2011-2012. bila je angažovana kao saradnica u nastavi za osnovne studije na predmetima Istorija filozofije 2a i Kantova filozofija. Trenutno je angažovana na prevodu stručne literature pod nazivom “Copernicus, Darwin, Freud: Revolutions in the History and Philosophy of Science”, autora Fridela Vajnarta.