Ivan Mladenović: Opravdanje demokratije i njenog autoriteta

Predavanje u okviru ciklusa „Demokratija i etičke vrednosti: autonomija, egalitarnost, dostojanstvo“

Za opravdanje demokratije tipične su dve vrste argumentacije. Jedna stavlja naglasak na demokratske procedure, a druga na ishode demokratskog odlučivanja. Za prvi tip argumentacije je karakteristično da se pokaže zašto je demokratija, shvaćena kao procedura kolektivnog odlučivanja, sama po sebi opravdana. Drugim rečima, ispituje se koje su to intrinsične karakteristike demokratskih procedura zbog kojih se one mogu smatrati poželjnim oblikom političkog odlučivanja. Zbog toga se ovaj pristup može nazvati intrinsičnim opravdanjem demokratije. Za razliku od toga, drugi tip argumentacije ima za zadatak da pokaže kako je demokratija prvenstveno poželjna zbog posledica koje proističu iz korišćenja demokratskih procedura. Ako, na primer, demokratsko odlučivanje rezultuje ukidanjem nekih osnovnih prava i sloboda, onda po ovom kriterijumu, demokratija prestaje da bude opravdana. Drugim rečima, osnov procene demokratskih procedura nije u njima samima već u normativnim standardima koji su nezavisni od tih procedura. Demokratske procedure su, po ovoj liniji argumentacije, opravdane u onoj meri u kojoj su instrumentalne za očuvanje ili unapređenje nezavisnih normativnih standarda. Zbog toga se ovaj pristup obično naziva instrumentalnim opravdanjem demokratije. U ovom predavanju razmotrićemo različite tipove opravdanja demokratije i ukazati na njihov značaj za odgovor na pitanje šta čini osnovu autoriteta demokratije.

Ivan Mladenović radi kao docent na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pre toga radio je kao istraživač na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Autor je tri monografije i brojnih naučnih članaka iz oblasti filozofije politike, teorije demokratije i filozofije društvenih nauka. Trenutno su u centru pažnje njegovih istraživanja pitanja vezana za epistemičku demokratiju, javni um i deliberativnu demokratiju.