Ivan Mladenović, Saglasnost i većinsko glasanje: osnove moderne filozofije politike

Ova knjiga posvećena je razmatranju odnosa između saglasnosti i većinskog glasanja u modernoj političkoj filozofiji. Autor zastupa stanovište da je odnos saglasnosti i većinskog glasanja važan ne samo za razumevanje moderne političke misli, već i za suočavanje sa određenim problemima u okviru savremene teorije demokratije. Tvrdi se da je moderno razmatranje ovih pojmova bilo suštinski važno za dalji razvoj filozofije politike u pravcu demokratije. U knjizi je posebna pažnja posvećena političkim učenjima Tomasa Hobsa, Džona Loka i Dejvida Hjuma.

Ivan Mladenović radi kao docent na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Biblioteka Prudentia