Ivan Mladenović: Libertarijanski paternalizam i bioetika

Libertarijanski paternalizam jeste relativno nova koncepcija, nastala na osnovama eksperimentalne psihologije i bihejvioralne ekonomije, koja ima za cilj da pruži okvir za usvajanje politika koje bi doprinele paternalističkom unapređenju blagostanja individua, uz očuvanje njihove slobode (Thaler and Sunstein, 2008). Pod libertarijanskim elementom podrazumeva se očuvanje slobode izbora. Pod paternalističkim elementom podrazumeva se da kontekst izbora može biti uređen na takav način da unapređuje blagostanje osoba uprkos tome što one toga nisu svesne. Autori na osnovu saznanja iz bihejvioralne ekonomije izvode zaključak, koji nazivamo kognitivnom posledicom libertarijanskog paternalizma, da je opravdano delovati na iracionalne mehanizme osoba kako bi se poboljšalo njihovo donošenje odluka. U ovom predavanju ograničićemo se na primere libertarijanskog paternalizma koji se odnose na oblast bioetike. Centralni deo predavanja činiće kritičko preispitivanje kognitivne posledice libertarijanskog paternalizma, posebno s obzirom na značaj autonomije u bioetici. Na osnovu ovih razmatranja zaključićemo da kognitivna posledica nije podržana dovoljno ubedljivim razlozima, što ujedno čini manje privlačnom nego što to autori pretpostavljaju, političku posledicu opravdanja paternalizma u javnom domenu, pa makar on bio i libertarijanski.

Ivan Mladenović radi kao istraživač saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a MA studije završio na Erazmus Univerzitetu u Roterdamu. Posebne oblasti njegovog interesovanja su politička filozofija, filozofija društvenih nauka i primenjena etika. Objavio je knjigu Instititucionalna realnost i pravda (2010), kao i brojne članke u naučnim publikacijama koji se uglavnom bave temama racionalnosti, demokratije i institucionalnog dizajna. Ovo predavanje predstavlja razultat rada na projektu Instituta (br. 41004), u okviru koga se autor bavi razmatranjem autonomije i pravde u kontekstu bioetike.