Ivica Mladenović: Francuski pogled na raspad SFRJ: Slučaj „ekstremne levice“

Francuski pogled na raspad SFRJ: Slučaj „ekstremne levice“

U izlaganju biće predstavljena i analizirana tumačenja raspada SFRJ u misli najrelevantnijih predstavnika francuske „ekstremne levice“. Uvodni deo biće posvećen pojmovnim, interpretativnim i metodološkim pretpostavkama, a u nastavku, uz pomoć istraživačkog postupka kritičke analize diskursa, biće razloženi i objašnjeni ključni elementi koji određuju različite pozicije glavnih struja „ekstremne levice“ povodom krvavog raspada SFRJ.

Autor će nastojati da dokaže da je ova različitost uslovljena njihovim divregentnim ideološkim osobenostima, kao i istorijski utemeljenim razlikama u pogledu odnosa prema državnoj tvorevini Jugoslaviji, razumevanju samoupravljanja, „titoizma“, pa i samog karaktera revolucionarne partije.

Kada se u obzir uzme deološki kontekst, postaju sasvim razumljive razlike o tome da li će i zašto pojedine grupacije naglasak u interpretaciji raspada SFRJ stavljati na imperijalizam i ekonomska pitanja, nacionalizau i primarno identitetske značajke ili pak na „staljinističku“ birokratiju i klasne uslovljenosti ovog procesa. O Ivici Mladenoviću Ivica Mladenović je sociolog iz Vranja, doktoranD na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, jedan od glavnih urednika regionalnog časopisa za društvena, kulturna i politička pitanjaNovi plamen i član redakcije britanskog akademskog časopisa Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe. Takođe, jedan je od osnivača think tanka Laboratorija progresivnih ideja Dimitrije Tucović i autor nekoliko tekstova i prikaza u časopisima akademskog i popularnog karaktera, kao i u kolektivnim sveskama studija. Učestvovao je na nekoliko naučnih skupova, uključujući i njihovu organizaciju, kao i u uređivanju dva zbornika radova. Urednik je temata o odnosu države i crkve u Evropi koji je objavljen u drugom broju časopisa Filozofija i društvo za 2014. Njegova naučna interesovanja obuhvataju pitanja političkih ideologija i partija, postsocijalističke transformacije, raspada SFR Jugoslavije, percepcije nestanka SFRJ u francuskoj javnosti, komodifikacije kulture u neoliberalnom kontekstu i odnosa države i crkve u Evropi. Trenutno živi i radi u Parizu.