Jan Miler: Recognition and/or Autonomy

Noviji modeli priznanja i modeli subjektifikacije bave se klasičnim shvatanjem autonomije i dileme koja je prati: kako da se misli sloboda individue ako se razume da se ona pokorava zakonu uma. Oba modela nastoje da reše tu dilemu usložnjavajući situaciju. Za oba je takođe karakteristična tipična mana koja se odnosi na njihovu želju da objasne genezu autonomije. Izlaganje želi da u ovom svetlu preispita hegelovsko shvatanje priznanja koje se ne fokusira na genezu, nego na aktualnost bivanja-u-priznanju. Tako postaju moguće gramatičke distinkcije između upotrebe „priznanja“ koje se odnosi na društvenu kritiku i političku borbu, i upotrebe koja razjašnjava prirodu praktične samosvesti.

​Jan Miler (Jan Müller, 1979), studirao je filozofiju i germanistiku u Marburgu i Frankfurtu na Majni. Magistrirao je radom o teorijama sećanja i pamćenja 2004. Od 2008. naučni saradnik na Univerzitetu u Štutgartu. Godine 2010. doktorirao na Univerzitetu u Štutgartu radom „Raditi, delati, znati. Delatnoteoretske studije o dijalektičkom pojmu rada“. Od 2010. naučni je saradnik na Tehničkom univerzitetu u Darmštatu. Njegova područja specijalizacije su filozofija delanja i prakse, teorije jezičkog delanja i (neo)pragmatskih teorija značenja, metafizika života, forma prava i politička forma. Težišta istraživanja su filozofija jezika, metafizika (i njena povest), politička filozofija, praktična filozofija i etika, estetika i teorija literature.

Predavanje se organizuje u okviru aktivnosti Grupe za angažovanost IFDT-a.