Jana Baćević: Uloga intelektualaca i javni angažman u „ekonomiji znanja“

Veza između globalnih promena poput komodifikacije, marketizacije, izgradnje „ekonomije“ znanja i načina na koji se o znanju misli i govori u savremenim društvima, već je opšte mesto dijagnostičkih narativa u sociologiji, antropologiji, kulturnoj geografiji i srodnim disciplinama koje pokušavaju da pruže kritički uvid u proizvodnju znanja, uključujući i akademsku praksu. Međutim, jedno od pitanja koja ostaju otvorena jeste kako ove promene i njihove lokalne manifestacije deluju na javni angažman. Kako politike merenja naučne produktivnosti ili rastuća kompetitivnost u akademskom svetu utiču na one koji rade na univerzitetima, i šta nam ovo može reći o načinima na koje razumemo mogućnost intelektualaca da utiču na svet u kom žive?

Cilj predavanja jeste da ponudi kritičko razmatranje pretpostavke da je (dvostruko shvaćen) angažman intelektualaca u kontekstu savremene proIzvodnje znanja fundamentalno definisan javnim politikama koje definišu „pravila“ naučne produkcije ili pak od njih potpuno nezavisan. Kombinujući Burdijeovu teoriju prakse sa shvatanjem ljudske agensnosti Margaret Arčer i teorijama pozicioniranja, pokušava se razviti pogled na javni angažman u kontekstu ekonomije znanja koji uzima u obzir relativnu autonomiju aktera, ali ne ignoriše odnose moći kako unutar akademije, tako i između univerziteta i „društva“.
Prvenstveno zamišljeno kao teorijsko, predavanje uvodi elemente etnografije iz terenskog rada u Velikoj Britaniji i na Novom Zelandu kao zemljama koje se često smatraju prethodnicama ili „uzorima“ neoliberalnih politika u domenu visokog obrazovanja i razmatra šta ovi primeri mogu reći u kontekstu razumevanja odnosa strukture i agensnosti. U tom smislu, interpretativni okvir kreće se u smeru izgradnje kritičke političke ekonomije proizvodnje znanja – i javnog angažmana intelektualaca u njoj.

Jana Baćević je „Marie Curie“ postdoktorantkinja na Univerzitetu u Arhusu, Danska, kao i gostujuća istraživačica na Univerzitetu u Bristolu u Velikoj Britaniji. Radi na projektu „Universities in the Knowledge Economy“ (UNIKE) koji finansira Evropska komisija. Prethodno je radila kao gostujuća profesorka na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i kao docentkinja na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Jana Baćević ima doktorat iz antropologije s Univerziteta u Beogradu, a tokom doktorskih studija bila je „OSI FCO Chevening“ stipendistkinja na Univerzitetu u Oksfordu, Velika Britanija. Bavi se odnosom javnih politika i agensnosti u kontekstu proizvodnje znanja iz analitičke a pomalo i aktivističke perspektive, te piše o javnom angažmanu u Velikoj Britaniji i na Novom Zelandu, uslovima rada u akademiji, studentskim pokretima, i pitanjima klase i identiteta u obrazovanju, naročito u podeljenim društvima. Objavila je monografiju From Class to Identity: Politics of Education Reform in Former Yugoslavia (Central European University Press, 2014), kao i tekstove u međunarodnim zbornicima i časopisima poput European Education Research Journal, European Higher Education Journal i Social Anthropology.