Jasmina Jovanović: Uvod u filozofsko delo Anrija Maldinea

Cilj izlaganja je da predstavi delo Anrija Maldinea (1912-2013), velikog francuskog mislioca koji je predavao opštu filozofiju, estetiku i fenomenološku antropologiju na Univerzitetu u Lionu. Izvrstan poznavalac antičke filozofije, nemačkog idealizma, Huserlove i Hajdegerove fenomenologije i Binsvangerove egzistencijalne analize (Daseinsanalyse), Maldine je objavio svoju prvu knjigu Regard, Parole, Espace (Pogled, Reč, Prostor) tek u 61. godini (1973) u ediciji L’âge d’homme.

Danas, kada se u francuskoj fenomenologiji pokazuje neophodnim poznavati i komentarisati Maldineovo delo (Marc Richir, Eliane Escoubas, Jean-Louis Chrétien, Renaud Barbaras, Jocylin Benoist…), autorka želi da skrene pažnju na njegove glavne specifičnosti.
U prvom delu ovog uvoda biće reći o Maldineovoj metodologiji i kontekstu u kojem se njegova misao razvijala. U drugom delu autorka će analizirati neke od ključnih termina koji su obeležili Maldineovo filozofsko delo: „prisustvo“ (présence), kome Maldine daje prednost u odnosu na „biti-tu“ (être-là) kada govori o ljudskom postojanju počev od Hajdegerove analitike Daseina, „ritam“ (le rythme) i „patičnost“ (le pathique) kao vremensko-prostorne artikulacije prisustva, „egz-istirati“ (ex-ister), „susret“ (la rencontre), „događaj“ (l’événement), „otvorenost“ (l’ouvert) itd.

Jasmina Jovanović (1983), diplomirala je na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu na temu odnosa ludila i psihijatrije u delu Mišela Fukoa (2008). Master studije o primeni umetnosti u bolničkim kontekstima završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Lionu, gde je imala profesionalnu praksu u Psihijatrijskom centru Le Vinatier (2010-2011). Od 2011. do 2013, kao stipendistkinja Evropske komisije (Euro Philosophie), pohađala je master program Erasmus Mundus „Philosophies allemande et française dans l’espace européen“  u Belgiji (UCL), Češkoj (Karlov Univerzitet) i Francuskoj (Univerzitet Tuluz 2), gde je i odbranila završni rad na temu odnosa između stila pisanja i poimanja „ženskog“ kod Ničea i Deride. Doktorandkinja je na Univerzitetu Tuluz 2, gde pod mentorstvom profesora Žan-Kristofa Godara istražuje delo Anrija Maldinea i njegov uticaj na savremenu francusku fenomenologiju.