Jean François Kervégan: La „theologie politique“ de Hegel

Pojam političke teologije koju je popularizovao, i, po rečima teologa Erika Petersona, “uveo u literaturu” Karl Šmit,  dvosmislen je pojam. Sam Karl Šmit naglašava da pojam ima “dva zasebna lika: teološki i politički” pri čemu se svaki upravlja shodno sebi “specifičnim pojmovima”. On je takođe, kako zapaža egiptolog Jan Asman u isto vreme “deskriptivan” i “politički” pojam budući da može biti koliko sredstvo analize, toliko i borbeno oružje; uostalom, kod autora kakav je Karl Šmit, on je u isto vreme jedno koliko i drugo. Takođe, može se povući razlika između “pravne”, “apelativne” i “institucionalne” političke teologije, kako to čini Ernst Wolfgang Bekenforde. Pri svemu tome, uprkos svojoj polisemičnosti ili upravo zbog nje, termin ‘politička teologija’ dragocen je kao indikator problema koji je zapravo i sam “teološko‐politički”: problem veze između vlasti (Herrschaft) i spasenja (Heil), veze koju upadljivo ilustruje, kako god da je tumačili, čuvena formula svetog Pavla nisi est potestast sine a Deo. Reč je o ogromnom problemu koji je, dopadalo se to Karlu Šmitu ili ne, daleko od toga da se tiče isključivo odnosa između religije i politike u kontekstu hrišćanskog otkrovenja i odnosa koji svoj kanonski izraz nalazi u avgustinovskoj doktrini o dva grada; Jan Asman, egiptolog i istoričar religije, ovaj pojam u svom radu čak uptrebljava kao “sredstvo komparativne analize” veoma inventivno i primenjuje ga na najstarije civilizacije. Pri svemu tome, ovaj pojam jednako poseduje i jedno određenije značenje, koje se, u hronološkom smislu, pokazuje kao primarno.

Jean-François Kervégan je profesor na Univerzitetskom Institutu Francuske  (l’Institut universitaire de France), kao i na Univerzitetu Paris 1/Panthéon-Sorbonne. Bio je predsednik francuskog društva za filozofiju i pravnu i političku teoriju. Njegov rad prevashodno pokriva sledeće oblasti: klasičnu nemačku filozofiju (gde se najviše bavi Hegelom i Kantom), političku filozofiju i filozofiju prava. Autor je više zapaženih knjiga o Hegelu (Hegel, Carl Schmitt. Le politique entre spéculation et positivité PUF, « Léviathan », 1992, Hegel et l’hégélianisme PUF, « Que sais-je ? », 2005, L’Effectif et le rationnel. Hegel et l’esprit objectif Vrin, « Bibliothèque d’histoire de la philosophie », 2008).