Jelena Ćeriman: Partnerski odnosi i roditeljstvo u porodicama u savremenoj Srbiji

Kako porodicu misle i žive muškarci i žene u Srbiji? Koje funkcije joj pridaju i kako karakterišu porodične forme koje se ne uklapaju u dati model?
Intervencije u porodicu predstavljaju jedno od ključnih polja ideološkog rata izraženog kroz preplitanje različitih diskursa kojima se uobličavaju prakse povezane sa seksualnošću, rađanjem, brakom i roditeljstvom. Uzevši u obzir moralizaciju i idealizaciju porodice koje preovlađuju u politikama u Srbiji, cilj je da se preispita potencijal za emancipovan pristup socijalizaciji dece u porodicama zasnovanim na bračnoj dijadi. Da li su angažman i emancipacija mogući i unutar porodice, a ne samo ka spolja i najčešće uz podsticaje izvana?
Još od stvaranja moderne građanske nuklearne porodice bračna dijada nosi u sebi kontradikciju izraženu kroz individualizam i lični izbor partnera i nasleđene odnose dominacije s druge strane, te se nameće pitanje koji tipovi partnerstva otvaraju prostor za angažovanje i prevazilaženje osnovnih okvira institucije porodice. U traganju za odgovorom problematizovaće se veza između porodične tranzicije u roditeljstvo i individualnih procesa postajanja i bivanja roditeljem. Predavanje se oslanja na podatke empirijskog istraživanja porodica u Srbiji sprovedenog 2012. godine.

Jelena Ćeriman je studentkinja doktorskih studija sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno završava disertaciju „Rodna socijalizacija dečaka u porodicama u savremenoj Srbiji. Istraživanje stavova i vaspitnih praksi roditelja“. Zaposlena je u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, a prethodno je radila u srednjoj stručnoj školi u Beogradu.