Ćeriman Jelena, Fiket Irena

Angažman unutar porodice? Studija o akademskim radnicama Univerziteta u Beogradu

Izlaganje Irene Fiket i Jelene Ćeriman će biti bazirano na uvidima empirijskog istraživanja koje je sprovedeno 2017. godine sa akademskim radnicama Univerziteta u Beogradu. Fokus izlaganja će biti na pitanju: Koji faktori dovode do angažmana u porodici koji stremi menjanju patrijahalnih obrazaca iskazanih kroz neravnomernu podelu obaveza u domaćinstvu između žena i muškaraca?

Prema rezultatima različitih istraživanja, žena je i dalje nositeljka većeg dela kućnih obaveza (Bianchi et al., 2000, 2012, Sullivan et al., 2014, Evertsson i Nermo, 2007), pri čemu njihova nejednaka raspodela ženi dodeljuje mesto organizatorke i glavne radnice u domaćinstvu. U slučaju akademskih radnica ovakva podela reflektuje se i na njihovu poziciju unutar akademske institucije. Naime, model koji je dominantan unutar porodice ima tendenciju da se reprodukuje i unutar akademske zajednice, što dovodi do neravnoteže u raspodeli poslova „nižeg ranga“ i prebacivanja većine odgovornosti za takve poslove na žene, dok muškarcima ostaje više vremena za bavljenje akademskim radom (Guarino i Borden, 2017) što od problematike porodičnih obaveza zapravo čini akademsko pitanje.

Irena Fiket je istraživačica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Članica  je  Grupe  za   studije   angažovanosti,  Stalne   grupe   za   demokratske   inovacije (http://www.democraticinnovations.net/organisation) pri Evropskom konzorcijumu za politička istraživanja   (European  Consortium   for  Political  Research  –   ECPR),  radne   grupe  NKEU  za poglavlja 25 i 26 (Obrazovanje i kultura) i predsednica (i osnivačica) NVO Klub 500 koja se bavi   kvalitetom   viskog   obrazovanja. Njene istraživačke   teme, kojima se bavila   kao postdoktorandkinja na univerzitetima u Firenci, Sjeni, Bolonji i Oslu obuhvataju  građansku participaciju, demokratske inovacije, deliberativnu   demokratiju, evropski   identitet, evropsku javnu  sferu, visoko  obrazovanje unutar  evropskog  prostora i Zapadni  Balkan. Do sada  je objavila preko 15 radova u recenziranim međunarodnim časopisima i/ili knjigama i održala više od 30 prezentacija, seminara ili predavanja po pozivu.

Jelena Ćeriman je istraživačica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Članica  je  Grupe  za  studije   angažovanosti, glavne istraživačke jedinice Instituta. Većina njenih istraživanja sprovedena je u zemljama Jugoistočne Evrope i uključivala je komparativne studije o socijalnim uslugama, kao i analize porodičnih praksi i obrazovnih sistema. Održala je više od 30 prezentacija, seminara i predavanja o ovim temama na međunarodnim konferencijama i javnim diskusijama u inostranstvu.