Jelena Đurić: Ekološka etika i pojam kontinuuma

Jelena Đurić ispituje pojam kontinuuma između prirode i kulture koji je isčezao u modernističkom shvatanju sveta, a koji može da bude ključ strukturisanja ekološke etike. Na jednom kraju ovog kontinuuma je pretpostavljena duševna povezanost čoveka sa prirodom, u „esencijalističkom“ rasponu od imanencije ljudskog u prirodi, do transcendntog identiteta i oboženja. Na drugom kraju je racionalizacija dekonstrukcije identiteta kao upotrebljivog principa bioinženjeringa. U svakom slučaju, ostaju otvorena pitanja izbora vrednosti i načela konstrukcije identiteta. Kao naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, dr Jelena Đurić nastoji da poveže svoja prethodna antropološko-filozofska istraživanja globalnih procesa preobražaja identiteta, sa
tekućim projektom teoretizovanja životne sredine i ekološke etike.