Jelena Mijić: Feministički empirizam i naturalistička epistemologija

Autorka će razmotriti savremeni poduhvat u oblasti feminističke epistemologije: feministički empirizam. Za razliku od drugih feministkinja koje se bave epistemologijom njihov cilj je da zadrže osnovne pojmove analitičke tradicije, koje posmatraju u svetlu feminističkih interesa. Polazeći od Kvajnove naturalističke epistemologije, feminističke empiristkinje iznose različite koncepcije svedočanstva i prirode saznajnog subjekta, stvarajući nove poglede na odnos sociopolitičkih vrednosti i naučnog istraživanja. Svoje preimućstvo u odnosu na pristupe feminističkoj epistemologiji izvan analitičkog okvira, empiristkinje pronalaze upravo u prihvatanju naturalističkog i empirističkog pristupa rodnim pristrasnostima. Cilj je da se proceni koliko su one uspešne u ostvarivanju svojih zamisli i da li je jedan takav pristup prihvatljiv.

Jelena Mijić je studentkinja filozofije Filozofskog fakulteta u Beogradu. Trenutno radi na svojoj diplomskoj tezi „Feministička epistemologija: Feministički empirizam i Kvajnova naturalistička epistemologija“. Pohađala je alternativni program u Centru za ženske studije.