Jelena Pešić: Vrednosno-ideološka konsolidacija vladajuće klase u Srbiji tokom perioda restauracije kapitalizma

Period postsocijalističke transformacije označio je ne samo radikalnu promenu vladajućeg sistema društvenih odnosa nego i rekonstituisanje društvenih klasa. Kroz taj proces neminovno je prošla i vladajuća klasa u Srbiji.

Istraživački fokus će biti na ispitivanju teze da, uporedo sa strukturnom dolazi do vrednosno-ideološke homogenizacije grupacija koje čine vladajuće društvene slojeve (političke i ekonomske elite), odnosno da s konsolidacijom kapitalističkog poretka dolazi do konsolidovanja nove vladajuće klase kao jedinstvene grupacije. Osnov analize biće ispitivanje promena u stepenu prihvatanja dveju vrednosnih orijentacija, političkog i ekonomskog liberalizma, među pripadnicima političke i ekonomske elite tokom perioda postsocijalističke transformacije. U tu svrhu, analizirani su empirijski podaci dobijeni u okviru tri istraživačka projekta: „Promene u klasnoj strukturi i pokretljivosti u SFRJ“, iz 1989. godine; „South-Eastern European Social Survey Project“, iz 2003. godine i „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji – koncepti i akteri“, iz 2012/2015. godine. 

Jelena Pešić radi kao asistentkinja na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se istraživanjem karakteristika kapitalističkih poredaka koji su se oblikovali u Srbiji u istorijskoj perspektivi, obrascima klasnog strukturisanja, vrednosnim orijentacijama, oblicima klijentelističkih odnosa, itd. Autorka je brojnih tekstova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima i zbornicima radova. Zajedno s Mladenom Lazićem, koautorka je monografije Making and Unmaking State-centered Capitalism in Serbia.