Jelena Petrović: Feminizam i levica

Levičarski feminizam je politički odgovorna situacija u kojoj jesmo, o njegovim kontinuitetima i diskontinuitetima u (post)jugoslovenskom prostoru može se diskutovati, kao i tome da li postoji nešto u realnosti što odgovara tom pojmu danas. Tri važna pitanja koja se u vezi s tim postavljaju jesu: prvo, kako uopšte možemo misliti označitelje postjuguslovenskog i pre svega jugoslovenskog – istorijski i politički u odnosu na feminizam? Drugo pitanje je da li (post)jugoslovenski feminizam kao politički pokret društvene emancipacije uopšte može da funkcioniše – izvan onih politika koje nam se nameću kroz projektizaciju, menedžment, tzv. osnaživanje feminizma i ostalih sličnih civilnih praksi koje su se grupisale oko aktivizama, akademije, kulture i drugih razdvojenih polja feminističkog delovanja naspram, a i u okviru tranzicijskog trougla: nacija, klasa i rod? I treće pitanje koje zapravo otvara diskusiju o odnosu feminizma i levice je: da li levičarski feminizam uopšte postoji, ukoliko se po principu ‘priveremene’ i emergentne partikularnosti umesti u univerzalni označitelj levice?

Jelena Petrović (Beograd/Ljubljana). Završila Filološki fakultet u Beogradu (1999) i doktorirala na Fakultetu za postdiplomske humanističke  studije – Institutum Studiorum Humanitatis (ISH) u Ljubljani na temu ženskog autorstva u Jugoslaviji između dva svetska rata (2009). Spoljna saradnica i docentkinja antropologije (od 2012) na master i doktorskom programu za humanistiku (ISH, Ljubljana). Kourednica zbornika Gender, literature and cultural memory in the post-Yugoslav space(2009), Feminizam – Politika jednakosti za sve (2011), Jugoslovenski feminizmi (2011). Članica uredničkog odbora časopisa ProFemina (2008), umetničko-teorijske Grupe Spomenik (2009), međunarodne mreže Red Athena University Press (2010). Suosnivačica i članica grupe Red Min(e)d (2011), s kojom iste godine započinje rad na projektu Bring In Take Out – Living Archive, baveći se odnosom savremene umetnosti i feminizma u postjugoslovenskom prostoru.