Jelena Vasiljević: Ljudska prava i kulturna prava – neki problemi pravnog uokviravanja društvenih praksi

Problematizacija ljudskih prava i kulturnih prava, razmatranih zasebno, ali i u međusobnoj konvergenciji, pa i u sukobu, na teorijskom planu uvek iznova otvara pitanja univerzalizma i relativizma, nemogućnosti konsenzusa oko polaznih principa na kojima bi ta prava trebalo da počivaju, kao i regulacije odnosa između pojedinaca, (kulturnih) grupa i suverene države. Autorka će nastojati da mnoge od ovih kompleksnih problema predstavi u jednom užem okviru polazeći sa jednog disciplinarnog i jednog istraživačkog stanovišta. Antropološka disciplinarna perspektiva nas, svojim empirijskim istraživanjima, informiše o posledicama legalizacije i politizacije kulture i socijalnih odnosa, dok nam istraživanja iz oblasti građanstva i državljanstva nude šire uvide u implikacije razumevanja osoba kao uvek već pravno-politički definisanih.

Jelena Vasiljević radi na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Diplomirala je i magistrirala na katedri za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.  Oblasti njenih istraživanja uključuju politike građanstva i državljanstva, politike identiteta i kulturu sećanja.