Jelisaveta Vukelić: Ekološki aktivizam u tranzicionom kontekstu

Jelisaveta Vukelić je studentikinja doktorskih studija na Filozofskom fakultetu u Begradu, na Odeljenju za sociologiju. Kao stipendistkinja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj angažovana je na projektima Instituta za sociološka istraživanja pri Filozofskom fakultetu. Trenutno radi na projektu „Učešće javnosti u donošenju odluka u oblasti životne sredine – studija slučaja: Pančevo i Bor“. Oblasti interesovanja su joj socijalna ekologija, ekološki pokreti i ekološka etika, građanski aktivizam i politička participacija, civilno društvo.