Jovana Timotijević i Iva Čukić:  Aporije zajedničkog: izazovi urbanih zajedničkih dobara

Premda savremeni grad deluje fragmentirano i nekoherentno, njegove različite forme prostorno-vremenskog organizovanja kompatibilne su jedna sa drugom, a u skladu sa dominantnim odnosima moći i oblicima proizvodnje. U tom smislu, Stavrides i Sodža, grad vide kao «arhipelag», skup ograđenih celina koje omogućavaju disciplinovanje i distribuciju tela u skladu sa stalnim zahtevom ekstrakcije profita. U takvom okruženju, prostorne prakse zasnovane na konceptu zajedničkih dobara pojavljuju se kao potencijalne drugačije forme društvenih odnosa i zajedničke proizvodnje. Njihov politički kapacitet zasniva se, smatramo, pre svega na insistiranju na otvorenosti. Naime, kontingencija koju zahtev za otvorenošću nosi, može imati učinak u destabilizaciji i narušavanju dominantne prostorne distribucije, ali jednako može proizvesti i sasvim suprotne situacije. Predavanje će razviti detaljnije ovu ambivalenciju pomenutih prostornih praksi, stavljajući fokus pre svega na njihove političke učinke i domete u urbanom okruženju.

Iva Čukić rođena je u Beogradu, diplomirala je i doktorirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Uloga privremenih urbanih praksi u aktiviranju prostornih resursa” uspešno je odbranila  2016. godine na istom fakultetu. Godine 2014. pohađala je letnju školu za doktorante na Tehničkom Univerzitetu u Beču – WWTF International Summer School 2014 “Designing places of emancipation” – Cultural practices creating alternative values. Od 2011. je ko-osnivač i član udruženja Ministarstvo prostora, koje se bavi pitanjima razvoja gradova, urbanim transformacijama i politikama. U okviru svog angažmana u udruženju učestovala je u mnogim istraživačkim projektima, konferencijama i simpozijumima. Tokom 2010. i 2011. godine učestvovala je kao saradnik u nastavi na osnovnim studijama na Arhitektonskom fakultetu. Od 2015. do 2017. učestvovala je kao saradnik u nastavi i gostujući predavač na Departmanu za urbanizam: Master studije – Integralna analiza teritorije. U 2017. bila je angažovana kao gostujući mentor na post-master kursu „Critical Habitats“ na Royal Academy of Arts u Stokholmu. Od 2018. godine je član upravnog odbora međunarodnog donatorskog fonda „Fund Action“ i član donatroskog odbora Fondacije Trag u programu „Aktivne zajednice“. Od 2016. je član međunarodnih mreža European Commons Assembly i Citizens Lab, od 2013. godine član je međunarodne mreže INURA – International Network for Urban Research and Action, a od 2012. godine član je Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije.  

Jovana Timotijević je trenutno studentkinja doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Završila je osnovne studije arhitekture u Beogradu. Master studije roda na Fakultetu političkih nauka završila je tezom “Topografija političkog: kategorija mesta u feminističkoj kvir teoriji i političkoj teoriji Žaka Ransijera”. Teme kojima se kao nezavisna istraživačica bavi presecaju oblasti kvir i feminističke teorije, političke teorije i urbanih kritičkih studija.