Jovo Bakić Beograd na vodi: uobičajena urbanističko-kriminalna priča s periferije svetskog kapitalističkog sistema

U predavanju se na početku iznosi idejno-politička, teorijska i esteska pozicija predavača. Potom se izlaže pojmovni okvir, kao i mogući metodi istraživanja Beograda na vodi. Navodi se kakve se vrste posmatranja mogu upotrebiti. Istraživanje Beograda na vodi postavlja se u uporedni okvir sa sličnim mega-urbanističkim projektima svetskog kapitalističkog sistema koji se planiraju i grade u funkciji akumulacije razvlašćivanjem. Nikako se ne sme izostaviti sociološko-pravni aspekt Beograda na vodi, jer upravo je delanjem zakonodavca akumulacija razvlašćivanjem ozakonjena. Sledi upoznavanje sa činjenicama vezanim za investiranje i raspodelu profita, kao i sa investitorom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i njegovim dosadašnjim urbanim projektima. Naposletku se predviđaju verovatne društvene, kulturne, privredne, političke i bezbednosno-ekološke posledice.

Jovo Bakić je sociolog rođen 1970. u Beogradu gde s kraćim prekidima živi od 1985. godine. Živeo je i u Nišu, Prizrenu, Sarajevu, Podgorici. Stručno se usavršavao na Univerzitetima u Oksfordu, Helsinkiju i na Univerzitetu Masačusets u Amherstu. U okviru programa CEEPUS predavao je na Karlovom univerzitetu u Pragu. Napisao je tri obimne monografije: Evropska krajnja desnica 1945-2018 (2019); Jugoslavija: razaranje i njegovi tumači (2011); Ideologije jugoslovenstva između srpskog i hrvatskog nacionalizma 1918-1941 (2004). Objavio je i tridesetak kraćih studija na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku u naučnoj periodici i zbornicima naučnih radova. Zainteresovan je za istorijsku sociologiju politike i sociologiju saznanja, a posebno za analizu i kritiku ideologija, teorije nacije i nacionalizma, bivšu Jugoslaviju i njene države-naslednice.