Julie Saada: The civilizing mission of law: legal positivism, international law, and colonialism

Uopšteno govoreći i sociologija i pravna filozofija razmatraju pravo i politiku isključivo kroz instumentalni okvir. Liberalne teorije polaze od toga da političko mora biti podređeno normama i vrednostima definisanim u pravnoj sferi. Realističke teorije ističu da pravne norme nisu ništa drugo do instrumenti kojima se služe konkretni politički interesi. U prvom slučaju, pravo se shvata kao sredstvo za okončanje nasilja, u drugom, ono je samo sredstvo organizovanja nasilja. Polazeći od uvida koje nude kritičke pravne studije, razmotrićemo obe ove paradigme, preispitujući istorijsku konstrukciju međunarodnog prava. Uhvaćeno između kolonijalne “civilizatorske misije” i obećanja političke transformacije, međunarodno pravo oscilira između izvinjenja i utopije, hegemonijske moći i liberalnog projekta.

Julie Saada je vanredni profesor na Univerzitetu d’Artois i rukovodi programom Internacionalne škole filozofije (Collège International de Philosophie). Bavi se političkom i pravnom filozofijom. U svojim radovima  bavi se klasičnom filozofijom kao i filozofijom međunarodnog prava, naročito problemima pravednog rata i međunarodnog krivičnog prava. Objavila je i priredila više knjiga, među kojima su La tolérance (Tolerancija), Guerre juste, guerre injuste. Théories, histoire et critiques (Pravedni rat, nepravedni rat. Teorije, istorija i kritike).