Laboratorija za izučavanje Holokausta

ShoahLab: Laboratorija za izučavanje Holokausta osmišljena je kao čvorište disciplinarno i metodski različitih pristupa istraživanju Holokausta. Laboratorija okuplja istoričare, filozofe, sociologe, teoretičare vizuelnih umetnosti, književnosti i savremenih medija – u zajedničkom nastojanju da se rasvetli, razume i objasni jedan nepojmljivi zločin, te njegov značaj i reperkusije za savremenost.

Laboratorija se oslanja na ostvarenje koja već ima iza sebe: seriju izložbenih, konferencijskih, tribinskih, muzičkih i obrazovnih događaja „Sećanje na Holokaust“, koju je od 18. do 22. aprila 2017. godine organizovao Regionalni naučni centar u Novom Sadu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu; potom zapaženi zbornik Holokaust i filozofija, koji je Institut objavio početkom 2018. godine; zatim prevod knjige Stejna Verveta Holocaust, War and Transnational Memory Testimony from Yugoslav and Post-Yugoslav Literature (Routledge, 2017), u saizdavaštvu Akademske knjige i Instituta; najzad knjigu istih saizdavača Obični ljudi – dobrovoljni dželati: debata o (nemačkom) antisemitizmu, koja ilustruje polemiku o motivima počinilaca masovnih zločina.

„Počinioci“ su samo jedna žiža na koju se usmerava interesovanje Laboratorije. Žrtve, naravno, zaslužuju i dobijaju možda i veću pažnju. Takozvani „posmatrači“ i njihova odgovornost takođe ne izostaju iz analiza. Posebno ineresovanje Laboratorija gaji za dokumentarne, umetničke i medijske vidove (re)prezentacije Holokausta, odnosno (ne)mogučnosti njegovog primerenog predstavljanja. Spisak tema time ni izbliza nije iscrpljen. Naprotiv, Laboratorija je otvorena za doprinose različitih perspektiva koje tematizuju Holokaust i probleme koje on inicira.

„Laboranti“ već sarađuju sa referentnim institucijama i pojedincima koji su zainteresovani za izučavanje Holokausta – pre svih, Savez jevrejskih opština Srbije i njegove podružnice, a potom i ugledni profesori Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i specijalizovani krug nezavisnih izučavaoca Holokausta – ali je otvoren i za nastupajuću saradnju sa svima koji su zainteresovani za različite dimenzije Holokausta i njegove reprezentacije. Laboratorija se nada da će se takvim radom preporučiti kao istinsko središte teorijskih perspektiva i disciplina koje se susreću i prožimaju oko teme Holokausta, ne bežeći ni od društvenog uticaja koje bi njeni nalazi mogli imati na javnu svest i kulturu sećanja.

Članovi: Alaksandar Pavlović, Igor Cvejić, Željko Radinković, Milivoj Bešlin, Miloš Ćipranić, Marija Velinov, Predrag Krstić