Laboratorija za studije filantropije, solidarnosti i brige

Laboratorija za studije filantropije, solidarnosti i brige kroz interdisciplinarni način pristupa proučavanju i promišljanju filantropije, solidarnosti i sistema brige. Delovanje Laboratorije ima za cilj:

  • Sprovođenje empirijskih i teorijskih istraživanja fenomena filantropije, solidarnosti i  brige;
  • Filozofska promišljanja o ulozi i značaju različitih činilaca u pružanju brige i osiguranju dobrobiti građana;
  • Unapređivanje i širenje znanja iz oblasti studija filantropije, solidarnosti i brige;
  • Razvijanje međunarodne saradnje;
  • Poboljšanje razmene i saradnje između akademske zajednice, civilnog sektora i kreatora politika.

Ekstremne situacije kakva je pandemija COVID 19 najbolje pokazuju koliko smo upućeni jedni na druge i koliko zavisimo od brige bližnjih, ali često i od dobročinstva i solidarnosti potpunih stranaca.  Pitanja koja se nameću su: Šta pokreće dobrotvorne i solidarne činove? A kada i zbog čega oni izostaju? Ko se brine za obolele i bespomoćne, za decu i stare? To nas vodi do dubljih filozofskih i teorijskih pitanja: Koliko se u pružanju brige za dobrobit svakog pojedinca i zajednice u celini treba oslanjati na „državu“, odnosno solidarne institucije, a koliko na dobrovoljne aktivnosti pojedinaca i organizacija? Da li je briga za druge stvar dobre volje ili pravde? Ko i kako određuje i meri šta je dobrobit? Kao i ko i kako određuje kome je potrebna podrška i briga? Ovim i srodnim pitanjima u svojim samostalnim i zajedničkim istraživanjima bave se saradnici i saradnice Laboratorije za studije filantropije, solidarnosti i brige.

Članovi: Adriana Zaharijević, Aleksandra Bulatović, Bojana Radovanović (koordinatorka), Irena Fiket, Jelena Ćeriman, Jelena Vasiljević, Ljiljana Pantović, Marko Konjović, Predrag Krstić, Srđan Prodanović