Ljiljana Pantović Privatno u javnom: pregovaranje porođaja u Srbiji

Koja je uloga privatne prakse u pružanju zdravstvene nege u Srbiji? Predavanje će predstaviti rezulatate kvalitativnog, etnografskog istraživanja zasnovanog na osamnaest meseci terenskog istraživanja unutar privatnih i državnih institucija zdravstvene zaštite trudnica i porodilja u Srbiji. Ovo istražanje preispituje dominantnu pretpostavku u literaturi o javnom zdravlju da uvođenjem tržišne politike u zdravstvene sisteme postsocijalističkih zemalja prestaje potreba za primenom neformalnih praksi (veze) kao strategija unutar sistema zdravstvene zaštite. Nasuprot predstavi post-socijalističkih zdravstvenih sistema kao nereformisane i neformalnih praksi kao zaostavštine socijalizma koje će nestati uvođenjem tržišne politike u zdravstvo, ovo istraživanje ukazuje na drugačije viđenje. Neformalne prakse opstaju jer služe kao mehanizmi odbrane od nesigurnosti nastalih uvođenjem tržišne politike u zdravstveni sistem. Trudnice/porodilje i njihovi lekari koriste privatnu zdravstvenu praksu kao pregovaračku strategiju za ostvarivanje neformalnih odnosa unutar državnih zdravstvenih institucija, kao što su porodilišta. U svakodnevnim interakcijama između trudnice/prodilja i lekara granice između formalno pruženih usluga u privatnoj praksi i neformalnih usluga unutar državnih institucija nisu jasno podeljene.

Ljiljana Pantović je doktorka antropologije. Doktorirala je 2019. godine na Univerzitetu u Pitsburgu, SAD. Osnovne i master studije etnologije i antropologije je završila na Beogradskom univerzitetu, i master iz rodnih studija na Centralnoevropskom univerzitetu. Primarna oblast njenog istraživačkog interesovanja je medicinska antropologija, sa posebnim osvrtom na političke i socio-ekonomske transformacije zdravstvenih sistema u istočnoj Evropi.