Ljiljana Radenović: Šta je autizam? Kartezijanske pretpostavke u teorijama autizma i kako da ih prevaziđemo

Autizam se najčešće povezuje sa poremećajem socijalne kognicije. Jedna od najpoznatijih teorija autizma je teorija Sajmona Baron-Koena po kojoj deca sa autizmom imaju ovaj problem zbog toga što imaju poremaćaj u moždanom modulu koji sadrži ‘teoriju uma’ (Theory of Mind Module). U ovom radu se preispituju prećutne pretpostavke o prirodi i funkcionisanju ljudskog uma koje ova teorija podrazumeva. Ove pretpostavke su kartezijanskog karaktera i značajno utiču na Baron-Koenovo viđenje razvoja socijalne kognicije. Takođe mi je cilj da izložim nekoliko alternativnih teorija razvoja socijalne kognicije koje uzroke poremaćaja dece sa autizmom traže u neurofiziološkim procesima i socijalnoj interakciji u prvim mesecima života deteta. Na kraju želim da pokažem da jedan vitgenštajnovski pristup umu bolje odgovara empirijskim podacima o razvoju socijalne kognicije koje danas imamo na raspolaganju.

Ljiljana Radenović je rođena u Beogradu 1972. godine. Osnovne studije filozofije je završila 1998. na Filozofskom fakultetu u Beogradu posle kojih odlazi u Kanadu na postdiplomske studije. Nakon uspešno odbranjenog doktorata 2005. godine, Ljiljana nastavlja rad u istraživačkom centru za poremećaje u razvoju Milton and Ethel Harris research Initiative u Torontu, a radi i kao predavač na Univerzitetu Jork u Torontu. Od 2010. godine je zaposlena kao docent na Odeljenju za filozofiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Publikovala je u stručnim časopisima i zbornicima iz oblasti filozofije psihologije, kognitivnih nauka i filozofije obrazovanja. Glavni cilj njenog naučnog rada je dovođenje u vezu relevantnih eksperimentalnih rezultata psiholoških istraživanja i tradicionalnih filozofskih problema.