Luka Glušac, Angažman i političke institucije

Cilj ovog predavanja je da doprinese promišljanju veze između angažovanosti i političkih institucija. Nakon pregleda glavnih teorijskih viđenja institucija, političkih institucija i institucionalizacije, akcenat će biti stavljen na to kako se političke institucije menjaju. Razgovor će biti usmeren u pravcu razmatranja sledećih pitanja: Kada se može smatrati da političke institucije nastaju angažovanjem? Da li i pod kojim uslovima političke institucije i same mogu biti angažovane? Da li i koje institucije mogu služiti kao mehanizmi za kanalisanje i ostvarivanje ciljeva društvene angažovanosti?

Luka Glušac (1987) je doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Prethodno je završio master studije međunarodne bezbednosti na istom fakultetu i osnovne studije na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Od 2011. godine je zaposlen u Stručnoj službi Zaštitnika građana. U fokusu njegovih aktuelnih istraživanja su nacionalne institucije za ljudska prava i njihova interakcija sa državnim i nedržavnim akterima na različitim nivoima vlasti. Objavio je dvadesetak naučnih i stručnih radova, na srpskom i engleskom jeziku, uključujući i u časopisima Netherlands Quarterly of Human Rights, Journal of Human Rights Practice The International Journal of Human Rights.