Luka Ileterati: Subjektivnost i nasilje kod Hegela

Predavanje Luke Ileteratija u okviru IFDT godišnjeg seminara

Predavanje je organizovano u saradnji sa Centrom za napredne studije jugoistočne Europe (CAS, Sveučilište u Rijeci) i Centrom za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP).

Moj pokušaj se sastoji u tome da pokažem kako su unutar Hegelovog mišljenja subjektivnost i nasilje pojmovi koji se uzajamno podrazumevaju. Prema Hegelu – i to je problem koji bih hteo da istražim – izgleda da ne postoji subjekat bez nasilja: biti subjekat znači sučeliti se s nasiljem, priznati nasilje kao nešto što određuje način bivanja subjektivnosti kao takve.

Na pravcu kojim ću se kretati doći ću na dva specifična mesta Hegelovog sistema:
a) Prvo mesto se nalazi unutar filozofije prirode, tačnije u izlaganju koje Hegel posvećuje životinjskom organizmu, animalnosti kao takvoj (par. 359 iz Enciklopedije filozofskih nauka u berlinskoj verziji iz 1830. zajedno sa odgovarajućom Primedbom uz paragraf)
b) Drugo mesto nalazimo unutar Prethodnog pojma za Nauku Logike iz Enciklopedije filozofskih nauka u berlinskom izdanju iz 1830., a posebno u paragrafima 20. do 23. (sa odgovarajućim primedbama i dodacima, ma koliko da postoje ne male konfuzije u vezi sa njihovom upotrebom).