Maja Solar: Rusoovo mesto u debati o luksuzu

Autorka će u predavanju analizirati Rusoovu osudu luksuza u kontekstu debate o luksuzu koja se pretežno odvijala tokom osamnaestog veka. Dajući širi okvir promišljanja pojma luksuza, mapirajući teorijski kontekst (Veblen, Zombart i Marks), te diferencirajući engleski kontekst ove debate (Mendevil, Hjum i Adam Smit) od francuskog konteksta (Monteskje, Volter), pokušaće da odredi Rusoovo mesto u ovoj raspravi i da naznači nekoliko razina kojima se ova tematizacija provodi. Kod Rusoa je reč o moralnoj, političkoj, ekonomskoj i estetskoj tematizaciji luksuza. Kako su ove razine u neraskidivoj vezi u Rusoovoj filozofiji, bitno je uočiti da se njegova analiza luskuza ne može svesti samo na moralnu dimenziju (kako se to ponekad čini). Povezujući luksuz sa društvenom nejednakošću staleških grupa, te sa ključnom ekonomsko-političkom opozicijom grada i sela, Ruso će razvijati antiliberalnu liniju rasprave o luksuzu. Autorka će pokušati da pokaže kako se ova linija argumentacije, s obzirom na francuski apsolutistički kontekst, može misliti i kao radikalna.

Maja Solar (1980) je doktorandkinja filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Članica je kolektiva Gerusija i članica uredništva časopisa za teorijske prakse Stvar. Oblasti interesovanja: marksizam, filozofija politike, filozofija ekonomije i feministička teorija.