Marija Milojković Filozofske osnove korpusne stilistike

Filozofi jezika nakon Vitgenštajna (Ostin, Grajs i Serl) napuštaju logički atomizam i viđenje jezika kao sistema koji odražava strukturu sveta. Ove tvrdnje nije bilo moguće dokazati bez referentnih korpusa, zato se akcenat premešta na ulogu konteksta. Korpusna stilistika proučava dublju semantiku autorskog teksta tako što posmatra kako se on razlikuje od korpusne norme na nivou kolokacija. Korpusna norma se shvata ne samo kao lista frekvencija leksiko-gramatičkih kolokacija, već i kao pouzdan model jezičkog sistema i istovremeno slika sveta. Svaka kolokacija se proučava u svom situacionom kontekstu. Tako što povezuje autorove kolokacije, jezik kao sistem koji odražava svet, i kontekst situacije svakog izraza, korpusna stilistika dokazuje validnost logičkog atomizma.

Marija Milojković je viši lektor na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde predaje savremeni engleski jezik. Njena uža oblast istraživanja je korpusna stilistika, čije metode ona primenjuje u domenima književne kritike, prevođenja, lingvističke ekspertize i u proučavanju tekstova studenata na stranom jeziku. Objavljuje radove na engleskom i ruskom jeziku, među kojima se ističe knjiga Corpus stylistics as Contextual Prosodic Theory and Subtext, čiji je koautor Bil Lou.