Marjan Ivković: Dve ‘paradigme’ savremene kritičke teorije društva: između ‘socijalno-filozofske’ i deontološke kritike dominacije

U izlaganju ćemo se baviti nekim od značajnijih dilema današnje kritičke teorije društva – kako ostvariti u potpunosti ’post-metafizičko’ utemeljenje kritike i da li je to uopšte poželjno; ima li mesta društvenoj teoriji u post-metafizičkoj kritici; kako bi se mogli preciznije definisati preduslovi koje takva forma kritike mora da zadovolji; te da li možda postoji nerazrešiva napetost između kritičko-teorijske težnje ka post-metafizičkoj plauzibilnosti, sa jedne strane, i njenih nastojanja da empirijski adekvatno teorizuje savremene forme društvene dominacije, sa druge. Navedena pitanja, tvrdićemo u izlaganju, predstavljaju ključne tačke polarizacije dveju ’paradigmi’ današnje kritičke teorije društva – ’socijalno-filozofske’ i ’deontološke’. Fokusiraćemo se na dva ključna predstavnika ovih paradigmi – Aksela Honeta i Nensi Frejzer – čija debata Redistribucija ili priznanje? na veoma zaoštren i koncizan način tretira gorepomenuta pitanja. Konačno, nastojaćemo da kroz analizu same debate artikulišemo sopstveno shvatanje forme i uloge kritičke teorije danas.

Marjan Ivković rođen je 5.6.1985. u Beogradu. Osnovne i master studije sociologije završio je na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Trenutno završava doktorat iz sociologije na Univerzitetu Kembridž, Velika Britanija. Uža oblast njegovog rada je kritička teorija društva (u doktorskom radu analizira teorijsko stanovište Aksela Honeta), a šire oblasti interesovanja su: savremena društvena teorija, socijalna i politička filozofija, filozofija društvenih nauka.