Marjan Ivković Modaliteti angažmana u kritičkoj teoriji: alternative ili komplementi?

Predavanje će pokušati da skicira tri osnovna modaliteta angažmana u kritičkoj teoriji, koji se mogu iščitati iz teorijskih perspektiva autora koji pripadaju „trima generacijama“ kritičke teorije – Teodora Adorna, Jirgena Habermasa i Aksela Honeta. Polazeći od shvatanja angažmana kao problematizovanja određenog pravila, ili skupa pravila, društvenog delanja, autor će nastojati da pokaže da u Adornovoj perspektivi angažman poprima formu isključivo individualnog otpora sveprožimajućoj društvenoj dominaciji; u Habermasovoj teoriji angažman podrazumeva osvešćivanje o načinima na koje se unutar društvene stvarnosti zatvara prostor za praktikovanje komunikativnog uma; dok Honetova teorija priznanja implicira koncepciju angažmana kao zalaganja za uspostavljanje reciprociteta u intersubjektivnim odnosima kroz koje se konstituiše sopstvo društvenih aktera, kao i mogućnost njihovog iskustva slobode. Autor će zatim ukratko obrazložiti koncepciju „kompleksne dominacije“ u delu Lika Boltanskog, kako bi argumentovao da, u uslovima kompleksne dominacije, tri skicirane forme angažmana pogađaju njene različite nivoe, odnosno dimenzije, te se stoga mogu, u jednom pragmatičkom smislu, posmatrati kao međusobno komplementarne, odnosno argumentovaće da su nam tri forme angažmana potrebne kao komponente jedne sveobuhvatne kritike dominacije.

Marjan Ivković je naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Osnovne i master studije sociologije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju o kritičkoj teoriji Aksela Honeta odbranio je na Univerzitetu Kembridž. Marjan se u svom radu fokusira na probleme savremene društvene teorije i socijalne filozofije. Primarna oblast njegovog interesovanja je kritička teorija društva, u smislu interdisciplinarnog pristupa koji sintetizuje socijalno- i političko-filozofsku refleksiju i empirijsko istraživanje društvene stvarnosti. U središtu Marjanovog rada je analiza potencijala različitih varijanti današnje kritičke teorije društva (poput perspektiva Aksela Honeta, Nensi Frejzer, Rahel Jegi i Rajnera Forsta) za konceptualizovanje i dijagnozu složenih formi društvene dominacije u epohi neoliberalne revolucije.