Mark Lošonc, Vreme, svest i kompleksnost. Temporalnost u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji

Da li su same vremenske strukture vremenskog ili večnog karaktera? Može li se odlučiti da li je vremenitost „subjektivna“ ili „objektivna“? Da li metafore toka i strujanja adekvatno opisuju prirodu vremena? Knjiga Marka Lošonca traži odgovore na ova pitanja pre svega pomoću Bergsonove i Huserlove filozofije vremena, fokusirajući se na način na koji se vremenitost kao samostvaralačka i kompleksna forma konstituiše. Može se reći da su u pitanju dva autora koji su najviše doprineli konceptualizaciji iskustva vremena u povesti filozofije, ne samo u kvantitativnom smislu, već i u pogledu strogosti i kreativnosti pojmova.

Vreme, svest i kompleksnost. Temporalnost u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji. – Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju ; Novi Sad / Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića; 2018 (Grocka: Donat graf). – 443 str.

ISBN 978-86-7543-346-0