Mark Losoncz i Szilárd János Tóth (Neo)republikanizam i angažman

Šta je vrednost političkog angažmana? Predavanje predstavlja pokušaj da se rekonstruišu republikanski odgovori na ovo pitanje. Unutar republikanske tradicije postoje dva dominantna pristupa. Jedan je „grčkog“ karaktera i smatra da angažman ima intrinsičnu vrednost, a drugi je „rimskog“ karaktera, te prema njemu angažman ima samo instrumentalistički relevantnu vrednost. Neće se dati definitivan odgovor na tu dilemu, ali će se navesti argumenti pro i kontra. Glavni cilj je da se predstavi jedna predmoderna politička tradicija koja je najverovatnije bila najvažnija preteča modernih refleksija o angažmanu, odnosno jedna savremena struja u političkoj filozofiji koja koncept angažmana stavlja u centar pažnje.

 

 

Janoš Silard Tot (1991) je trenutno na doktorskim studijama na Univerzitetu „Corvinus“ u Budimpešti. Naslov njegove doktorske disertacije je „Koncept patriotizma u savremenoj republikanskoj političkoj teoriji“. Njegova glavna interesovanja su politička teorija (republikanizam, zajednica, teorije priznanja, multikulturalizam) i etika (etika patriotizma, lojalnost, izdaja i ljubav). Njegovi radovi su objavljeni na mađarskom, srpskom i engleskom jeziku.

 

 

 

 

 

Mark Lošonc (1987) je doktorirao na Odseku za filozofiju Univerziteta u Novom Sadu. Deo doktorskih istraživanja realizovao je na École des hautes études en sciences sociales (EHESS) u Parizu. Istraživač je Instituta za filozofiju i društvenu teoriju (Univerzitet u Beogradu) i član Grupe za studije angažovanosti. Osnivač je Filozofskog kolegijuma (Filozófiai Kollégium) u Budimpešti. Njegova glavna interesovanja su savremena metafizika, filozofija duha, teorije sistema i kompleksnosti. Autor, odnosno urednik je osam knjiga. Njegovi radovi su objavljeni na engleskom, francuskom, nemačkom, srpskom/hrvatskom, slovenačkom i mađarskom jeziku.