Marko Božić: Od zadružne do privatne svojine – prilog tumačenju istorije Srbije kao periferije kapitalističkog svet-sistema

Analiza pravne prakse viših sudova – apelacije i kasacije –u Srbiji druge polovine XIX veka, jasno ukazuje na favorizovanje individualnih vlasničkih prava članova zadruge na uštrb jedinstva zadružnog stožera. Takva sudska praksa, direktno protivureči dominantnoj pravnoj književnosti toga doba koja idealizuje zadrugu kao nacionalnu ustanovu. Polazeći od uvek intrigantne veze između prava i politike, predavanje pokušava da pronikne u logiku srpskih sudova stavljanjem njihovih odluka u kontekst društvenih i ekonomskih tokova epohe. U tom smislu, napuštanje arhaičnih oblika kolektivnog posedovanja obradive zemlje i afirmacija privatne svojine nad njom – koju podržavaju i prate zakonodavstvo i sudovi – sagledavaju se kroz procese uključivanja predustaničke i postustaničke Srbije u evropsku i svetsku trgovinu, pre svega agrarnim proizvodima. Periferno mesto zemlje u toj trgovini, nije odredilo samo izvoznu konjukturu agrarnih proizvoda i uslove za akumulaciju bogatstva, već pre svega, i putem toga, društvenu strukturu i dinamiku razvoja zemlje u celini.

Marko Božić je doktorirao prava u Parizu i Beogradu, trenutno je naučni saradnik na univerzitetu Pariz-Sorbona IV gde rukovodi projektom l’héritage politique de la zadruga dans l’espace sud-slave.