Marko Perić Konverzacioni kontekstualizam: mehanizmi promene epistemičkih standarda

Konverzacioni kontekstualizam je epistemološko stanovište konstruisano radi objašnjenja mogućnosti ispravnog pripisivanja znanja saznajnim subjektima, uprkos radikalnim skeptičkim argumentima i hipotezama o sistematskoj obmani. Pored toga, konverzacioni kontekstualizam je istovremeno i pokušaj da se analizira i objasni veoma širok spektar različitih upotreba termina „znanje“ u svakodnevnom jeziku, s obzirom na različitost konverzacionih konteksta u kojima se taj termin koristi. Glavni predmet ovog izlaganja jeste detaljna analiza problema koji se tiče mehanizama promene standarda za pripisivanje znanja, kao osnove za razjašnjenje kontekstualističkog odgovora skepticizmu. Posebna pažnja je usmerena na asimetriju koja se javlja između mehanizama za povišavanje i snižavanje standarda za pripisivanje znanja.

Marko Perić rođen je 6. 12. 1986. godine u Prokuplju. Srednju školu završio je u Kuršumliji 2005. godine, a potom iste godine upisao osnovne studije filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Diplomirao je 23.10.2009. sa temom „Problematizacija Kantovog stava: Bivstvovanje nije nikakav realni predikat“, dobivši ocenu 10. Marko je tokom osnovnih studija ostvario prosečnu ocenu 9,96 kao i mnoštvo nagrada i priznanja. U periodu od 2011. do 2014. učestvovao je kao istraživač-saradnik i stipendista u realizaciji projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 13.11.2018. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Kontekstualistički odgovori skeptiku: konverzacioni mehanizmi promene epistemičkih standarda“, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod mentorstvom profesora Živana Lazovića.