Michael Nerurkar: Šta zaista podrazumeva Kant pod pridevom ‚transcendentalno’ i Problem ‚Kritike čistog uma’

Držeći se teksta odnosno na osnovu nekih od centralnih delova ‘Kritike čistog uma’, će se pokušati rekonstruisati Kantov termin ‚transcendentalno’. Ta rekonstrukcija će se posebno preciziranjem njegovog smisla razlikovati od uobičajenih shvatanja termina ‚transcendentalno’ (npr. ‚uslov mogućnosti’). Njime Kant označava, tako glasi teza, poseban način refleksije kao i ono na šta se usmerava ta refleksija: ‚transcendentalna refleksija’ se bavi našim apriorijskim odnosima spram predmeta.

Drugi deo predavanja će sačinjavati skica interpretacije‚Kritike čistog uma’ u celosti, koja je preduzeta pod onim u prvom delu predloženim razumevanjem prideva ‚transcendentalno’. Pri tome će u središtu pažnje biti transcendentalna logika, ukoliko je razumevamo kao apriorijski odnos spram predmeta. Kant pita kako je moguće da se apriori odnosimo spram predmeta, a kritika čistog uma treba da da odgovor na ovo pitanje. Potom treba da se naznači kako se ovim otvara perspektiva za priključak na ‘transcendentalnu ontologiju’ u smislu nemačkih idealista.

Michael Nerurkar je završio studije filozofije, istorije i istorije nauke i tehnike na Univerzitetu Štutgart. Magistrirao je 2008-e godine. 2010-e promoviše radom o Kantovoj ‚Kritici čistog uma’. Od 2008 do 2010 naučni je saradnik na Institutu za filozofiju Univerziteta u Štutgartu. Od 2010-e je naučni saradnik na Institutu za filozofiju Tehničkog univerziteta Darmštat. Njegova istraživačka težišta: transcendentalna filozofija, filozofija svesti, logika, Kant, Nemački Idealizam, teorija znanja.