Michal Sládeček: Da li kritika privatnog jezika vodi ka skeptičkom rešenju? Kripkeov Vitgenštajn i njegovi kritičari

Kripkeova knjiga „Vitgenštajn o pravilima i privatnom jeziku“ jeste spis koji je generisao ogroman broj kritičkih tekstova, odnosno inicirao je nezavršenu raspravu u kojoj su učestvovali brojni značajni autori od Rajta i Čomskog do Velmera i Č. Tejlora. Ulog je mnogo veći no što to nagoveštava naslov i obim Kripkeove knjige: osim nove interpretacije pojedinih paragrafa iz Vitgenštajnovih Filozofskih istraživanja u kojima je reč o kritici privatnog sleđenja pravila i paradoksu koji nastaje ukoliko se takvo sleđenje pretpostavi, u Kripkeovom tekstu je reč i o preispitivanju pojmova značenja, istinitosti, izvesnosti, kao i samog saznajnog subjekta. Brojni autori smatraju da Kripkeova interpretacija ne odgovara duhu i slovu Vitgenštajnovog teksta, odnosno da Vitgenštajn ne daje nikakvo „skeptičko rešenje“, kako smatra Kripke. Ipak, ni sam Kripke nije nameravao da pruži striktnu interpretaciju Vitgenštajnovih teza, nego o skeptičkom rešenju govori kao o mogućem izlazu iz paradoksa privatnog jezika.

Michal Sládeček je diplomirao i magistrirao filozofiju na Filozofskom fakultetu i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Autor je monografije Politička zajednica: Koncepcija političke zajednice u liberalno-komunitarnom sporu i brojnih članaka u stručnim časopisima i zbornicima. Njegove glavne istraživačke oblasti su filozofija jezika i politička filozofija.